REPORT

Quá trình vận động thành lập Chi Hội Đá Quý SJA thuộc Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý thành phố Hồ Chí Minh

Kính thưa: – Quý vị đại biểu– Đại Hội

Tôi xin thay mặt Ban Vận Động thành lập Chi Hội Đá Quý báo cáo quá trình vận động thành lập Chi Hội Đá Quý thuộc Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở thành lập:

1. Sự cần thiết: Thành lập Chi Hội Đá Quý SJA (dưới đây gọi tắt là Chi Hội) trực thuộc Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Thành Phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Hội) nhằm tập hợp, đoàn kết giúp đỡ nhau, trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sản xuất, gia công, chế tác, kinh doanh đá quý, nâng cao kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp theo đúng với điều lệ của Hội và chủ trương, pháp luật của Nhà Nước, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hội viên doanh nhân góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh trên tinh thần đồng nghiệp và hoàn toàn phi lợi nhuận.

2. Cơ sở: Ban Vận Động thành lập Chi Hội Đá Quý phù hợp với điều lệ của Hội đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và ban hành tại Quyết định số: 4510/QĐ UBND ngày 29.08.2010.

II. Tên, tôn chỉ, mục đích:

1. Tên tiếng Việt: Chi Hội Đá Quý SJA
Tên nước ngoài: Hochiminh Gemstone Association
Tên viết tắt: HGA
Biểu tượng: 2. Tôn chỉ:

Chi Hội Đá Quý SJA được thành lập theo Quyết định của Ban Chấp Hành Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp Hành Hội, được tổ chức hoạt động theo điều lệ quy chế Hội và quy định của cơ quan quản lý Nhà Nước, pháp luật.

Chi Hội có chức năng tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết, điều lệ của Ban Chấp Hành Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Tp Hồ Chí Minh.

3. Mục đích:

− Tuyên truyền mục đích của Hội.
− Đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi Hội.
− Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên phù hợp với tiêu chí, mục đích của điều lệ Hội và quy định của pháp
luật.
− Được gây quỹ Chi Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy
định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
− Tạo điều kiện cho các Hội viên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh.
− Xây dựng kết nối giữa Hội viên với Hội viên, giữa tổ chức/doanh nghiệp với Chi Hội, giữa người tiêu dùng với
Chi Hội thông qua các hoạt động hỗ trợ thông tin kinh tế, quảng bá thương hiệu.
− Hỗ trợ Hội viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý sản xuất kinh doanh.

III. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

1. Chi Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực nghề gia công, chế tác, kinh doanh đá quý, đá bán quý và các nghề khác có liên quan, tự nguyện thành lập, nhằm giúp đỡ nhau phát triển ngành đá quý, đá bán quý theo đúng chủ trương pháp luật Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hoạt động theo quy định, Điều lệ Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý thành phố Hồ Chí Minh.

3. Văn phòng Chi Hội Đá Quý SJA: 586 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí minh.

IV. Kết quả đạt được

1. Đã hình thành Ban vận động gồm có: 08 người, đại diện là bà Đoàn Thị Anh Vũ làm Trưởng Ban và được Ban Chấp Hành Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý thành phố Hồ Chí Minh công nhận tại Quyết định số: 24/2020/QĐ-SJA ngày 28 tháng 7 năm 2020.

2. Qua 6 tháng đã vận động được 70 Hội viên đủ điều kiện tham gia hoạt động trong Chi Hội Đá Quý SJA và có mặt đầy đủ tại Đại Hội này.

3. Đã tổ chức thành công 02 buổi họp mặt, giao lưu tại Đền Thờ Tổ Nghề Kim Hoàn – Lệ Châu Hội Quán vào tháng 07/2020 và tháng 09/2020 với sự tham dự của các thành viên tham gia Chi Hội.

4. Đã thu được số tiền từ phí Hội viên và quỹ tự nguyện đóng góp cho các hoạt động của Chi Hội cho đến nay là:

5. Tại cuộc họp trù bị Đại Hội thành lập Chi Hội, 100% Hội viên nhất trí chọn ngày 25/10/2020 Tổ chức Đại Hội chính thức thành lập Chi Hội Đá Quý SJA lần thứ I nhiệm kỳ 2020 – 2025.

V. Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi: được sự ủng hộ hướng dẫn nhiệt tình của Ban Chấp Hành Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Thành Phố Hồ Chí Minh, cùng tất cả những Hội viên, doanh nhân ngành Đá Quý rất đồng lòng cùng nhau góp phần xây dựng Chi Hội phát triển bền vững.

2. Khó khăn: có chút khó khăn vì phòng chống dịch virus COVID 19 nên thời gian tổ chức các buổi họp mặt không được thường xuyên cũng như thời gian tổ chức Đại Hội phải dời đến hôm nay.

Trên đây là toàn bộ kết quả quá trình thành lập cũng như tổ chức vận động Hội viên tham gia Chi Hội Đá Quý SJA.

Ban vận động xin kính trình Đại Hội quyết định cho tiến hành Đại Hội

TM.BAN VẬN ĐỘNG
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thị Anh Vũ

Chat zalo
Chat zalo